ماهنامه نبرد خلق - شماره 326 Print

سرمقاله

یاداشت سیاسی

زلزله آذربایجان و قدرت نیروی اجتماعی

جنگ نَقد و واقعی، هیاهوی جنگ نسیه

جعفر پویه

مهدی سامع

قدرت نیروی اجتماعی مردم در زلزله اهر، هریس و ورزقان به نمایش درآمد. از این به بعد این سرکوبگران هستند که از وحشت این نیروی بالفعل و بالقوه دیگر خواب راحت ندارند. این نیرو با تجربه اندوزی و بالا بردن توان سازماندهی و جابجایی سریع، خود را برای روز مباداد آماده می کند. تمام قدرت قهاره نیروهای سرکوبگر رژیم ولایت فقیه در مقابل یک کرشمه این نیروهای جوان، از حرکت باز خواهند ماند و مقهور توان، شهامت و شجاعت آنان خواهد شد.

از نگاه خامنه ای و گماشته اش هیاهوی جنگ خارجی برای پیروزی در جنگ داخلی مفید است. بزرگ کردن خطر جنگ خارجی از جانب انبوهی از مفسران و نظریه پردازان حکومتی و غیر حکومتی هیچ نتیجه عملی جز پنهان کردن جنگ داخلی و خُسرانهای کلان آن ندارد. حتی اگر یک جنگ خارجی در چشم انداز باشد، که به گمان من در چشم انداز قابل ارزیابی چنین امری بعید است، باید جلوگیری از بروز آن و یا کاهش لطمات آن، واقعیت جنگ داخلی موجود را به رسمیت شناخت و برای شکست حکومتی که این جنگ را به ما تحمیل کرده مبارزه کرد.

ارسال به فیس بووک