روز جهانی کارگر گرامی باد Print
در این برنامه می شنوید:
در این برنامه ابتدا بخشهایی از بیانیه سازمان چریکهایی فدای خلق ایران به این مناسبت را خواهید شنید.
 سپس قطعه شعری از رفیق فرنگیس بایقره پخش خواهد شد.
 بخش بعدی برنامه را گفتگو با رفیق زینت میرهاشمی، سردبیر و مسوول بخش کارگری ماهنامه نبرد خلق. تشکیل می دهد.
 آنگاه کارگاه هنر ایران با سرود جاودان انترناسیونال این برنامه را به پایان می برد.


 ارسال به فیس بووک