گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۱۷ خرداد Print
سرفصلها:

ـ کدام جنگ؟
ـ چپ مارکسیستی، کابوس خامنه ای
ـ شعار جوانان علیه نماینده رژیم در کازرون
ـ حرکتهای اعتراضی نیروهای کار

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ارسال به فیس بووک