گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۲۴ اسفند Print
سرفصلها:

ـ‌ پیام برگماری رئیسی
ـ‌ رونویسی از کتاب خامنه ای به عنوان شکنجه و مجازات
ـ بلوا در مجلس ارتجاع به دلیل دیدار با محمد خاتمی
ـ حرکتهای اعتراضی نیروهای کار

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ارسال به فیس بووک