گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۱۷ اسفند Print
سرفصلها:

ـ ادامه جدال پیرامون لوایح مربوط به پولشویی
ـ درخت کاری خامنه ای همراه با ویران کردن جنگلها
ـ حرکتهای اعتراضی نیروهای کار

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ارسال به فیس بووک