گفتار هفتگی مهدی سامع - ۱۹ آذر Print
سرفصلها:

ـ اعتصاب غذا، مقاومت و همبستگی زندانیان سیاسی

ـ گسترش حرکتهای اعتراضی نیروهای کار

ـ بحران آب، نابودی جنگلها، قتل عام در جاده ها، سانسور و سرکوبی

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ارسال به فیس بووک