ماهنامه نبرد خلق - شماره 295 Print

سرمقاله

یاداشت سیاسی

چشم انداز 22 بهمن در تجربه خیزش ششم دی (عاشورا)

منصور امان

ژیم شاه می توانست برای آنها تجربه عبرت انگیزی از این واقعیت باشد که به میدان آوردن همه ی ظرفیتهای سرکوب زمانی که سرکوب شوندگان آمادگی ذهنی رویارویی با آن را کسب کرده اند، تنها می تواند اُسطوره سرکوب و شاخکهای آن را به گونه ترمیم ناپذیری در هم بشکند.

خامنه ای مردم را «گروهي معدود و فريب خورده» اعلام کرد

مهدی سامع

حرفهای روز سه شنبه 29 دي 1388 سید علی خامنه ای پیام دیگری هم دارد. در شرایط شکست راهکار النصر بالرعب و در شرایط پس از خیزش عاشورا و در شرایطی که جنبش رنگی کمان آزادیخواهی خود را برای تظاهرات اعتراضی روز 22 بهمن آماده می کند، درخواست او از شرکای سابق برای موضع گیری در مقابل جنبش مردم ایران نشاندهنده موضع ضعیف او در مقابل جنبش مردم است.

ارسال به فیس بووک