نبرد خلق شنیداری Print

سرمقاله

یاداشت سیاسی

مُبارزات آذر ماه پایه های جُنبش عُمومی را اُستوار کرد

قیام فرودستان «خنجر به قلب نظام»

منصور امان

مهدی سامع

جامعه مُعترض اما هنوز در آغاز فرآیند مُبارزه عُمومی و سراسری ایستاده است. او قُدرت خویش را می آزماید و تجربه می کند. اعتصابها و شکل گیری مُقاومت در برابر حُکومت ستمگر و تحمیلات آن، توانایی تاثیر گذارش را هم به جامعه و هم به حُکومت اثبات کرده است.


ابعاد بحرانی که با قیام سِتُرگ دی ماه سال گذشته هر روز عمق و گسترش می یابد آن چنان در حال خیش زدن جامعه است که همگان، به شمول خامنه ای و شرکا، به شکلی به آن اعتراف می کنند. چهار تضاد و چالش اساسی جامعه در انکشاف خود به نقطه تعیین تکلیف رسیده اند.


ارسال به فیس بووک