نبرد خلق شنیداری Print

سرمقاله

یاداشت سیاسی

جُنبشهای اعتراضی؛ یک گام به پیش در تیرماه

وحدت علیه اپوزیسیون آزادیخواه و برانداز، تضاد در غارت مردم و کشور


منصور امان

مهدی سامع

دو حرکت اعتراضی جدید در تیرماه، به موج به خُروش درآمده جُنبشهای صنفی – سیاسی علیه حُکومت را که از دی ماه سال گذشته بدون وقفه تداوُم داشته، نیرو و توان تازه ای بخشید و آن را اندکی بیشتر به جلو راند.

این که باندهای شریک در حاکمیت بر سر سرکوب مردم و آزادیخواهان اشتراک منافع و وحدت نظر و عمل دارند به معنی آن نیست که تضادهای حاد درون قدرت به خوبی و خوشی به اتحاد و یگانگی تبدیل شده است. ژستهای اتحاد که این روزها به ابتکار خامنه ای به نمایش گذاشته می شود، بیش از آن که نگاه به داخل داشته باشد، دلربایی وارونه برای خالی کردن دل خارجیهاست. 


ارسال به فیس بووک