نبرد خلق شنیداری Print

سرمقاله

یاداشت سیاسی

موج سواری "اعتدال" روی یال بلند وحشت 

نمایش آقا واقعا تماشایی بود

منصور امان

مهدی سامع

جناح میانه حُکومت پنج سال پس از به تن کردن لباس "ناجی" برای نظام، امروز لُخت و عُریان در برابر جناح حاکم ایستاده و داغ بی اعتباری اش در چشم جامعه را بر پیشانی حمل می کند. آنچه که به جناح حُکومتی مزبور جسارت می دهد با این وجود دوباره در این نقش پدیدار شود، نه قُدرت و نُفوذ درونی و اعتبار بیرونی، بلکه پریشان حالی و درماندگی همه جانبه "نظام" است.

سوال اساسی این است که اگر این تظاهرات تماشایی «شبیه معجزه» بوده و در دنیا «نظیر ندارد» و اگر قیامهای مردمی حرکت اقلیتی تحریک شده بوده، چه نیازی مقام معظم را مجبور به «عذرخواهی از خداوند و مردم» می کند؟ واقعیت سَرسخت و کوبنده این است که نمایش و سیرک آقا به خاطر بی رونق بودن واقعاً تماشایی بود و این شکست در راه اندازی یک تظاهرات حکومتی با همه امکانات، نه مثل خار که همچون سیخی در چشم خامنه ای فرو رفته است.


ارسال به فیس بووک