تبرد خلق شنیداری Print

سرمقاله

جنایت شیمیایی اسد و بازگشت ترامپ به خاورمیانه

منصور امان

ثابت ماندن سیاست سوری ایالات مُتحده تنها پیامی نیست که حمله به العشیرات ارسال کرده است. موشکهای ارسالی از مدیترانه، پیامی فرا منطقه ای نیز را با خود حمل می کردند و آن تمایُل آمریکا برای حضور دوباره در خاورمیانه، آنهم به عُنوان یک بازیگر تعیین کننده است.

ارسال به فیس بووک