نبرد خلق شنیداری Print

سرمقاله

چرا کار پنهان سازی شکست هسته ای به رُسوایی کشید؟

منصور امان

 تلاش دوساله آقای خامنه ای و کارگُزارانش برای آرایش ظاهری شکست هسته ای و وارونه نمایی عقب نشینی خُردکننده خود، به گونه پُر سروصدایی ناکام مانده است. درگیری و جدال باندها و دسته بندیهای گوناگون حاکمیت بر سر ابعاد گوناگون توافُق وین که در اختلاف و نگرانی از توازُن سیاسی و چینش آتی هیرارشی قُدرت ریشه دارد، بی رحمانه و بدون هرگونه چشم پوشی در حال خُنثی کردن این تلاشها است.

ارسال به فیس بووک